דוח מבקר המדינה משנת 2010 60א/מקרקעי תעש – 13.01.2010  תעש השרון


זיהום קרקעות ומי תהום
בביקורת המעקב עלה, כי גם בחלוף כארבע שנים ממועד הביקורת הקודמת לא נערכו סקרי הקרקע הדרושים במתחמי תעש ולא נעשה טיפול מקיף בזיהומים הקיימים בהם. משרד מבקר המדינה מעיר, כי משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, המינהל ותעש כשלו בטיפול בזיהום הקרקע במתחמי תעש ובזיהום מי התהום. גם הטיפול בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש, שנועד להתבצע במסגרת יישום החלטת הממשלה מאוגוסט 2005 להפריט את תעש, לא התבצע, נוכח העיכוב המתמשך בתהליך ההפרטה, שאין לדעת מתי ייצא אל הפועל.
משרד מבקר המדינה מעיר, כי מדובר בליקויים מהותיים וחמורים, המתמשכים למרות הפגיעה בציבור והסכנות לבריאותו, הנובעות מהתפשטות הזיהום בקרקע ובמי התהום, הנזקים הנגרמים בעטיו ועלות השיקום של מקורות המים ההולכת וגדלה. מן הראוי ששר הביטחון, שר האוצר, השר להגנת הסביבה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה יידרשו בהקדם לפתרון סוגיות אלה.

———————————————————————–

דוח שנתי 56א של מבקר המדינה / מקרקעי תעש: זיהומי הקרקע……… – 31.08.2005  תעש השרון

רמת השרון
ממסמכי תעש עלה, כי הקרקע באתר אליהו מזוהמת בגלל המפעלים הכימיים שבו, בשל פיצוץ מצבור מוקשים ובשל קבירת פסולת. דוחות, סקרי ם וחוות דעת שערכו מומחים בשנים 1989-1996, חלקם מטעם נציבות המים (להלן – הנציבות) והמשרד לא יכות הסביבה, ציינו, כי ייתכן שמקורם של ריכוזים גבוהים של מזהמים במי התהום בפעילות תעש . ממסמכי הנציבות עלה, כי במהלך פעילותה של תעש סולקו על פני השטח שפכים תעש ייתיים רעילים, שזיהמו את מי התהום. בשנים 1988-1992 נסגרו בגלל ריכוזי כרום וחנקות גבוהים ארבע בארות מים בתחום שיפוט מועצת רמת השרון (להלן – המועצה) – שתיים בשימוש המועצה ושתיים בשימוש תעש באתר אליהו.

———————————————————————–