אט"ד ואחל"ה למועצה הארצית לתכנון ובניה במשרד הפנים: אין לקדם את התוכנית ללא בסיס עובדתי מספק!

נכבדי,

הנדון: תמ"מ 68/3 – אין לקדם את התכנית ללא בסיס עובדתי מספק!

אנו מתכבדים לפנות אליך בעניין שבנדון, בשם 'אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה' ועמותת 'אחל"ה – איכות סביבה לתושבי השרון', בעקבות ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה בנוגע להפקדת תמ"מ 68/3 (ישיבה מספר 539) שהתקיימה ביום 1.11.11, כדלקמן:

 1. מזה זמן רב פועלות 'אדם טבע ודין' ו'אחל"ה', כנגד קידומן של תכניות בניה במתחם תע"ש השרון (בדגש על תכנית המתאר המקומית מש/1) טרם עריכתו של סקר קרקע מקיף כתנאי לתכנון. תכנית מש/1 מבקשת לאשר הקמה של כ-23,000 יח"ד ומעל למיליון וחצי מ"ר לתעסוקה ולמסחר, במתחם הנחלק בין הרצליה, רמת השרון, דרום השרון והוד השרון וממוקם בלב אוכלוסיה אזרחית. ראוי לציין כי 'אדם טבע ודין' פועלת רבות כנגד מפגעי זיהום מים וקרקע ובין השאר היתה מעורבת מאד בכל הנוגע למתחם תע"ש רמת השרון ולזיהום הקיים בו, לרבות באמצעות הגשת הליכים משפטיים לשם ביצוע סקר המים שהתקיים במקום ולשם טיפול בזיהום המתפשט.
 2. תוצאות העתירה בנושא הדרישה לסקר קרקע מקיף במתחם המדובר ידועות, אולם כאן המקום להעלות ולחזק דרישה זו מחדש. יצוין כי בית המשפט העליון קבע, כאשר דן בתיק אשר הגישו 'אדם טבע ודין' ו'אחל"ה' בעניין הבנייה המתוכננת במתחם, כי על הארגונים להפנות את הטענות התכנוניות והמשפטיות אל מוסדות התכנון, ומכאן פנייתנו.
 3. פניה זו לוועדה נעשית לשם הבהרת העמדה לפיה אין להמשיך ולקדם את התכניות לשטחו של מתחם תע"ש השרון בטרם יערך סקר קרקע מקיף. כל המתוכנן מעל פני הקרקע עלול להיות מושפע מחוסר הודאות באשר לתכולת הקרקע ובאשר לנדרש לשם טיהורה.
 4. על פי ממצאים חלקיים שגובשו בעניין, עולה כי מתחם תע"ש השרון הוא כנראה החמור מבין מתחמי תעש המזוהמים וקיימת בו "פצצה מתקתקת" של זיהום קרקע ומים, המאיים על הסביבה ועל מקורות המים באזור כולו. אחת העדויות לכך היא שבשנים האחרונות נסגרו בארות רבות באזור עקב זיהום חמור ואין מחלוקת על כך שהסכנה טרם חלפה והמשמעויות הקשות טרם הובררו כל צרכן.
 5. דו"חות שונים מטעם רשות המים מתייחסים באופן מובהק לזיהום מי התהום באקוויפר החוף ולפגיעה הנרחבת במקור הרב שנתי היחיד של מי שתייה. הדו"חות חושפים כבר עתה נתונים קשים ביותר על היקף זיהום חמור וקשה ביותר.

 6. ואולם, על אף הסקרים הראשוניים שנערכו והדו"חות שפורסמו, מקודמת תכנית מש/1 אשר כבר אושרה להפקדה, וכן תמ"מ 68/3 (להלן גם: "התמ"מ") אשר מונחת על שולחן הועדה הנכבדה, ומכאן הדחיפות בפנייתנו זו. יצוין כי החלטת המועצה הארצית על מתן תוקף לתמ"מ מהווה תנאי למתן תוקף לתכנית מש/1. לפיכך, קידום התמ"מ יהווה בסיס גם לקידומה של התכנית המקומית, ולכן יש להקפיד ביתר שאת על קיום תהליך ממצה וראוי.

 7. לאור קידום התכניות, עמדתן של 'אדם טבע ודין' ושל 'אחל"ה' הינה כי עסקינן במקרה בו נדרשת התערבות דחופה עוד טרם (ולמען מניעת) המשך קידום התכנית במתכונתה הנוכחית. התמ"מ, יחד עם התכנית המקומית, גורמת לרתימת העגלה לפני הסוסים אישור תכנית עוד בטרם הובררה כל צרכה ההיתכנות של הבניה במתחם, זאת לאור הסכנות הרבות הטמונות בו ובטרם מופה סופית השטח בהתאם לכך. יש להדגיש כי גם אם התמ"מ מכילה ייעודים סכמטיים בלבד של שטחים בנויים ופנויים, אין לקבוע את מיקומם ללא סקר קרקע מקיף מקדים. בנוסף למיקומי הייעודים, בתמ"מ נקבעו סדרי הגודל של זכויות הבנייה וכמות יחידות הדיור, היקפי התעסוקה ועוד. כל אלו עלולים להשתנות עם השלמתו של סקר קרקע מקיף, שיכול להכיל מידע שלא יאפשר את מימוש זכויות אלו או ישנה באופן משמעותי את מיקומם המתוכנן.

 8. דהיינו, התמ"מ עלולה לאפשר לתכנית המפורטת לקבוע אזורי מגורים, אזורים להקמת גני ילדים, אזורים בהם ישהו בני אדם למשך שעות רבות וזאת מבלי שהונחה בפני מוסדות התכנון, התשתית העובדתית המלאה של תמונת הזיהום, היקפו, חומרתו ומידת התפשטותו וכן טרם הובררו ונקבעו הדרכים לטיפול בזיהום הקרקע והמים, הצעדים הנדרשים לשם כך ומשמעותם. לפני שתופקדנה התכניות, יש לבדוק הלכה למעשה את פרטי הזיהום הקיים על פני השטח הנדון ואת עלות טיהור כל חטיבת שטח, ורק בהתאם לכך לתכנן.

 9. אנו סבורים כי מדובר בנושא עקרוני וייחודי המחייב את המועצה הארצית לדרוש את הבדיקה הנ"ל ברמת התכנון הגבוהה ביותר. דחיית השלב של מיפוי הזיהום לרמות התכנון הנמוכות יותר עלולה לאפשר לכוחות וללחצים המאפיינים אותם להשפיע על נושא כה חשוב וחיוני לבריאות הציבור.

 10. לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים שעל מוסדות התכנון כולם, ובראש ובראשונה על המועצה הארצית, להקפיד על קבלת החלטות המבוססות על נתונים ועובדות. אין לאפשר את הפקדת התמ"מ, כמו גם את תכנית מש/1, בטרם יובהרו מימדי הזיהום באמצעות סקר קרקע מקיף.

 11. ונסיים בציטוט מפסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בת"א בהקשר לתכנית אחרת (ה.פ. 210/96 אדם וטבע ודין נגד הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ת"א): "ניתן להבין ללבם של יוזמי התוכנית כי ברצונם לקדם את הנושא, ברם אין להחפז יתר על המידה במיוחד כשמדובר במקום שממתין מזה 50 שנה לגאולה. בנסיבות הענין, מה הם מספר חודשים הדרושים להשלמת התסקיר?".

שם בוטל הליך הפקדה מכיוון שההפקדה היתה טרם סיום עריכת תסקיר השפעה על הסביבה. הדברים שנאמרו בפסק הדין המצוטט מתעצמים בענייננו, שהרי כאן מדובר בדיני נפשות של ממש.

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.