דרישות המעררים לפסילת החוקר התנהלה בצעקות רמות ואגרסיביות בפני וועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה.

עו״ד משה גולן, יו"ר הוועדה, קיבל את ההחלטה הבאה:

בעקבות דברים ששמענו מאת הצדדים בישיבה מיום 1.1.15 אנו מחליטים כדלקמן:

1.        על הוועדה המחוזית לפעול להשלמת עריכתו של הנספח התחבורתי לתכנית, ולהעבירו לעיון הצדדים וועדה זובתוך 90 יום מהיום,

2.        על הוועדה המחוזית להעביר לצדדים ולוועדה זו את המסמכים שבידה, הנוגעים להעסקתו של החוקר בתוך שלושה ימים מהיום.

3.        על רמ"י והוועדה המחוזית לבחון האם חוות דעתו של אשד הוגשה לצדדים במסגרת ההליך שהתקיים בפני החוקר והוועדה המחוזית, והאם חוות דעתו של מרינוב מתבססת על חומר שכבר נמצא בתיק הוועדה המחוזית וחשוף לצדדים. בהתאם לכךישקלו גופים אלה האם אכן מבקשים הם להגיש חוות הדעת בפני הוועדה, או שמא מבקשים הם לוותר על הגשתןכן ישקלו הם בשנית, נוכח ממצאי הבחינה, את עמדתם בשאלת הגשתן של חוות דעת שמבקשים עוררים להגיש לוועדה. הודעה על כך ימסרו הם בתוך שבועיים מהיום.
 1 ינואר 2015 ישיבת מס 2, ועדת משנה של המועצה הארצית לתכנון ובנייה בנושא ערר נגד עיר התעש
קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.